วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

จากที่ผม ปรีดา ลิ้มนนทกุล และคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ได้ร่วมกันทำงานด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการ อย่างจริงจัง ได้พบกับอุุุปสรรคมากมาย จาการใช้บริษัท จำกัด ในการดำเนินการ จึงเห็นพ้องร่วมกันว่า เาควรก่อตั้งมูลนิธขึ้นมาแทน และใช้ชื่อว่า "มูลนิธิ Will Share" โดยมีวัตถุประสงค์์์์์์์์์์์ สำคัญ 2 ข้อ ดังนี้

1. พัฒนาอาชีพคนพิการในปะเทศไทย ทุกรูปแบบ
2. จัดตั้งกองทุน 500 บาท โดยรวบรวมเงินเบี้ยยังชีพของคนพิการ จากคนพิการที่ไม่ต้องการรับเบี้ยยังชีพ โดยไม่ถอนเงนต้น จะนำเงินทั้งหมดให้สถาบันการเงินบริหาร และนำเฉพาะดอกเบี้ยมาปันผลคืนกลับให้ผู้ร่วมจัดตั้ง และสมทบเข้ากองทุน และนำอีกส่วนมาดำเนินการพัฒนาอาชีพคนพิการไทย